AY2010/11

FYP Poster - Apr '10

(Left to Right): Yu Qian, Siew Qi, Yujing, Chee Fei, Wee Han, Daniel Wong, Qin Yi, Jun Xiang, Mun Juinn

Birthday Celebrations

(Left to Right): Jun Xiang, Astrid, Yu Qian, Siew Qi, Yujing, Qin Yi, Tian Quan, Daniel Wong, Jothibasu, Chee Fei, Meng Tao, Wee Han