AY2015/16

FYP Poster Symposium on 5 Apr 16

(Back row, Left to Right): Wee Han, Kwan Wei, Jian Yu, Keefe, Mun Juinn, Jun Xiang, Alfie, Farid
(Front row, Left to Right): Gao Fu, Xiu Xuan, Teng Ping, Esther, Carine, Masha, Siew Qi, Jia Min

(Left to Right): Wee Han, Gao Fu, Xiu Xuan, Teng Ping, Carine, Esther